Babusha
Модератор
Зарегистрирован: 07.10.2012
Сообщений: 483
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1id=&pf3511=40734

ВИСНОВОК
на проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо захисту прав дітей на безпечний інформаційний простір)»

cпойлер
До № 8711 від 20.06.2011 р.,
внесеного народними депутатами України
Є.Царьковим, К.Лук’яновою, П.Унгуряном,
Ю.Ковалевською, Т.Чорноволом, Л.ГригоровичВИСНОВОК
на проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо захисту прав дітей на безпечний інформаційний простір)»
(реєстраційний № 8711)
У законопроекті пропонується шляхом внесення змін до законів України «Про захист суспільної моралі», «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про телебачення і радіомовлення», «Про видавничу справу» та Кримінальний кодекс України заборонити пропаганду гомосексуалізму та встановити кримінальну відповідальність за порушення цієї заборони.
Головне управління, проаналізувавши законопроект, вважає за доцільне висловити щодо поданого законопроекту такі зауваження.
Управління виходить з того, що чинне законодавство України уже містить правові передумови протидії пропаганді (тобто поширенню певної інформацію з метою впливу на суспільну думку) гомосексуалізму. На думку управління, будь-яка продукція, яка пропагує гомосексуалізм, підпадає під більш загальні поняття – “продукція порнографічного характеру” або “продукція сексуального характеру”. Відповідно до статті 2 Закону України “Про захист суспільної моралі” “виробництво та обіг у будь-якій формі продукції порнографічного характеру в Україні забороняються”. Цим же Законом встановлено, що одним із напрямів державного регулювання обігу інформаційної продукції, що негативно впливає на суспільну мораль, є “недопущення пропаганди в електронних та інших засобах масової інформації культу насильства, жорстокості, поширення порнографії”(абзац другий частини другої статті 5). На виробництво, рекламу та реалізацію продукції сексуального характеру цим Законом теж встановлені відповідні заборони та обмеження (статті 8, 11).
Зважаючи на це, у прийнятті спеціальних доповнень до законів України “Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні”, “Про телебачення і радіомовлення”, “Про видавничу справу”, які забороняють пропаганду гомосексуалізму, на думку управління, потреби немає.
Оскільки термін “гомосексуалізм” є загальновідомим, недоцільною вбачається й пропозиція щодо його спеціального визначення у Законі України “Про захист суспільної моралі”.
При цьому слід також зважати й на те. що крім гомосексуалізму існують й інші види сексуальних відхилень. З огляду на це, встановлення спеціальних заборон на пропаганду лише гомосексуалізму викликає сумнів.
Шляхом внесення змін до Кримінального кодексу України (далі – КК України), законопроектом передбачено встановити кримінальну відповідальність за пропаганду гомосексуалізму. Відповідно до цих змін одним із предметів злочинів, передбачених статтею 300 цього Кодексу, визнаються твори, кіно- та відеопродукція, що пропагують гомосексуалізм.
На думку управління, прийняття запропонованих змін може створити небажану конкуренцію з положеннями статті 301 цього ж Кодексу, якою встановлюється відповідальність за ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів. Адже, твори, зображення або інші предмети, у яких пропагується гомосексуалізм, можуть мати не тільки сексуальний характер (як це зазначено у змінах до статті 1 Закону України "Про захист суспільної моралі"), а й порнографічний.
До того ж, внесення відповідних змін саме до статті 300 КК України, вбачається дещо нелогічним, оскільки ними в один ряд ставляться, з одного боку, ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, у яких основний акцент робиться, наприклад, на "смакуванні" страждань жертви від нелюдських тортур, а з другого – ті ж самі діяння щодо творів, у яких йдеться про кохання між двома чоловіками чи жінками (навіть за відсутності у таких творах порнографічних сцен). На наш погляд, зазначені діяння за рівнем суспільної небезпечності не є співмірними.
Слід зазначити також, що провести чітку межу між продукцією, що хоча й містить певні "натяки" на гомосексуалізм, але яка при цьому не спрямовується на пропаганду саме таких стосунків, та продукцією сексуального характеру досить складно. Що ж стосується порнографічної продукції за участі таких осіб, то її обіг в Україні у будь-якому випадку є кримінально-караним діянням, відповідальність за яке уже встановлено статтею 301 КК України.
Cлід враховувати також, що усі види діяльності, що можуть бути пов’язані із виготовленням чи розповсюдженням творів або продукції, що містить пропаганду гомосексуалізму, потребують отримання відповідного дозволу (ліцензії). Якщо зазначені діяння вчиняються без отримання такого дозволу або з порушенням його умов, вони підпадають під ознаки правопорушень, передбачених статтею 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення, якою встановлюється відповідальність за порушення порядку провадження господарської діяльності, а також низки інших статей цього Кодексу, які встановлюють відповідальність за демонстрування і розповсюдження фільмів без державного посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів (стаття 164-6), порушення умов розповсюдження і демонстрування фільмів, передбачених державним посвідченням на право розповсюдження і демонстрування фільмів (стаття 164-7), незаконне розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних (стаття 164-9), порушення законодавства, що регулює виробництво, експорт, імпорт дисків для лазерних систем зчитування, експорт, імпорт обладнання чи сировини для їх виробництва) тощо.
Залежно від рівня суспільної небезпеки деякі із вказаних діянь можуть набувати ознак злочину, передбачених КК України (порушення порядку зайняття господарською діяльністю та діяльністю з надання фінансових послуг (стаття 202), зайняття забороненими видами господарської діяльності (стаття 203), незаконний обіг дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання та сировини для їх виробництва (стаття 203-1) тощо.
Законопроект містить також редакційні недоліки. Зокрема, уточнююча назва законопроекту - «(щодо захисту прав дітей на безпечний інформаційний простір)» - не відповідає його змісту, у якому йдеться не про права дітей, а про заборону пропаганди гомосексуалізму та відповідальність за її порушення.
Запропоноване доповнення до частини другої статті 28 до Закону України «Про видавничу справу» частково дублює положенням абзацу третього цієї статті.
В абзаці першому частини першої статті 300 Кримінального кодексу України в контексті законопроекту після слів “насильства і жорстокості” пропущено слово “гомосексуалізм”.

Узагальнюючий висновок: за результатами розгляду в першому читанні законопроект доцільно відхилити.


Керівник Головного управління В. Борденюк


Вик.: О.Шуба, В. Попович, Н.Лебедь


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо захисту прав дітей на безпечний інформаційний простір)

cпойлер


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо захисту прав дітей на безпечний інформаційний простір)

1. Обґрунтування необхідності прийняття Закону України
Проект закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав дітей на безпечний інформаційний простір” розроблено з метою підсилення протидії пропаганді гомосексуалізму в Україні та забезпечення правових засад притягнення до відповідальності за порушення законодавства у сфері захисту громадського порядку і моральності українського суспільства.
Поширення гомосексуалізму складає загрозу національній безпеці, оскільки приводить до епідемії ВІЧ/СНІД, а також руйнує інститут сім'ї та може призвести до демографічного кризису.
Для вирішення вказаних демографічних проблем необхідним є створення умов для спрямування державної політики на покращення морального здоров’я нації, в тому числі шляхом впровадження дієвих механізмів утвердження сімейних цінностей та запобігання поширенню в засобах масової інформації проявів моральної розбещеності. Саме моральна розбещеність і так звана сексуальна свобода, які пропагуються в Україні, створюють загрозу для вищевказаних цінностей – здоров’я населення, інституту сім’ї, конституційних прав батьків, матерів, дітей, свободи слова та віросповідання, стабільної демографічної ситуації.
Деякі засоби масової інформації, всупереч інтересам суспільства і держави, формують толерантне ставлення до таких явищ як стосунки сексуального характеру осіб однієї статі. Відомо, що будь-яка форма сексуальної розбещеності в суспільстві завжди призводить до масштабних проблем соціального, економічного та епідеміологічного характеру.
Пропагуючи крайні форми сексуальної розпусти, українські ЗМІ створюють умови для поширення епідемії СНІДу в Україні. Щоб зупинити цей небезпечний процес, необхідно розробити відповідні імперативні норми, які заборонять українським мас-медіа пропагувати одностатеві сексуальні відносини в Україні.
Таким чином, свобода слова, яка лежить в основі діяльності ЗМІ, повинна бути обмежена шляхом встановлення відповідних заборон у законодавстві України. Умовами для встановлення таких заборон у законодавстві є зловживання свободою слова з боку ЗМІ.
Враховуючи зазначене та з метою протидії пропаганди гомосексуалізму та забезпеченню правових засад підвищення моральності українського суспільства необхідно прийняти вказаний законопроект.

2. Мета та завдання прийняття Закону України
Прийняття законопроекту зумовлене необхідністю встановлення відповідальності за дії, які пропагують стосунки сексуального характеру осіб однієї статі, зловживання свободою діяльності друкованих засобів масової інформації чи використання телерадіоорганізацій для пропаганди гомосексуалізму.
Внесення змін до Кримінального кодексу України має на меті врегулювання питання посилення відповідальності за скоєння злочинів, проти громадського порядку та моральності.
Внесення змін до Закону України «Про захист суспільної моралі» Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», Закону України «Про телебачення і радіомовлення», Закону України «Про видавничу справу» забезпечить нормативну базу для регулювання діяльності друкованих засобів масової інформації, використання телерадіоорганізації щодо протидії пропаганди гомосексуалізму через засоби масової інформації.

3. Загальна характеристика і основні положення акту
Законопроектом пропонується внести доповнення до Закону України «Про захист суспільної моралі», Кримінального кодексу України, Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», Закону України «Про телебачення і радіомовлення», Закону України «Про видавничу справу» щодо встановлення заборони пропаганди та встановлення кримінальної відповідальності за пропаганду гомосексуалізму.
Крім того, проектом встановлюється відповідальність за розповсюдження творів, що пропагують гомосексуалізм.
Законопроектом пропонується внести зміни до Закону України «Про захист суспільної моралі» та Закону України «Про видавничу справу», які визначають заборону виробництва, виготовлення та розповсюдження продукції яка пропагує гомосексуалізм.
Також, проектом передбачено внесення змін до Закону України Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» та Закону України «Про телебачення і радіомовлення», у частині неприпустимості зловживання свободою діяльності друкованих засобів масової інформації, використання телерадіоорганізації для пропаганди гомосексуалізму .

4. Стан нормативно-правової бази Реалізація положень поданого законопроекту після його прийняття внесення змін до інших Законів України не потребує.
5. Фінансово-економічне обґрунтування
Прийняття проекту закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав дітей на безпечний інформаційний простір” не потребує додаткових видатків з Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття акту
Прийняття проекту закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав дітей на безпечний інформаційний простір” сприятиме підвищенню ефективності протидії пропаганди сексуальних збочень в Україні та забезпечить правові засади притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні законодавства у сфері захисту основ національної безпеки України, громадського порядку та моральності. Це унеможливить соціальні конфлікти в Україні та сприятиме реалізації стратегії захисту національної безпеки України.

Народні депутати України Є.І. Царьков
К.Є. Лук’янова
П.Я. Унгурян
Ю.С. Ковалевська
Т.В. Чорновіл
Л.С. Григорович

cпойлер
До реєстр. № 8711
від 20.06.2011 року
Верховна Рада України

Комітет з питань свободи слова та інформації на засіданні 16 травня 2012 року розглянув проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів, щодо захисту прав дітей на безпечний інформаційний простір, реєстраційний № 8711 від 20.06.2011 р., внесений народними депутатами України Царьковим Є.І., Лук’яновою К.Є., Унгуряном П.Я., Ковалевською Ю.С., Чорноволом Т.В., Григорович Л.С.
Зазначений законопроект спрямований на підсилення протидії пропаганді гомосексуалізму в Україні та забезпечення правових засад притягнення до відповідальності за порушення законодавства у сфері захисту громадського порядку і моральності українського суспільства.
Комітет зазначає, що законопроект має недоліки, зокрема, провести чітку межу між продукцією, що містить певні "натяки" на гомосексуалізм, але яка при цьому не спрямовується на пропаганду саме таких стосунків, та продукцією сексуального характеру досить складно. Окрім того проект Закону містить редакційні недоліки: уточнююча назва законопроекту - «(щодо захисту прав дітей на безпечний інформаційний простір)» - не відповідає його змісту, у якому йдеться не про права дітей, а про заборону пропаганди гомосексуалізму та відповідальність за її порушення.
Саме тому Комітет і пропонує, прийнявши законопроект у першому читанні за основу, доопрацювати його при підготовці до другого читання.
Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України вважає, що за результатами розгляду в першому читанні законопроект доцільно відхилити.
Доповідач – Уколов Віктор Олександрович, народний депутат України, голова підкомітету з питань друкованих засобів масової інформації та інтернету.
Додаток: висновок Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України, проект Постанови, електронні файли документів.


Голова комітету Ю.Стець


Верховная Рада Украины 02 октября 2012 года в первом чтении приняла законопроект, предусматривающий уголовное наказание с лишением свободы на срок до пять лет за информирование о гомосексуальности. За соответствующий проект закона №8711 проголосовали 289 депутатов при минимально необходимых 226. Всего в сессионном зале было зарегистрировано 347 народных избранников.

Законопроектом предлагается путём внесения изменений в законы "О защите общественной морали", "О печатных средствах массовой информации (прессе) в Украине", "О телевидении и радиовещании", "Об издательском деле" и в Уголовный кодекс запретить "пропаганду" гомосексуальности и установить уголовную ответственность за нарушение этого запрета. Также предлагается установить ответственность за действия, которые пропагандируют отношения сексуального характера между лицами одного пола, злоупотребление свободой деятельности печатных СМИ или использования телерадиоорганизаций для "пропаганды" гомосексуальности.

В соответствии с законопроектом ввоз в Украину товаров, которые "пропагандируют" гомосексуальность карается штрафом до 150 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или арестом сроком до 6 месяцев, или ограничением свободы сроком до 3 лет с конфискацией товаров. Те же действия, касающиеся кино- и видеопродукции, "пропагандирующей" гомосексуальность, караются штрафом до 100 до 300 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или ограничением свободы сроком до 5 лет с конфискацией кино- и видеопродукции.

Законопроект № 8711 был зарегистрирован в украинском парламенте ещё 20 июня 2011 года. Авторами документа являются депутаты Евгений Царьков (фракция "Коммунистической партии"), Екатерина Лукьянова и Лилия Григорович (фракция Блока "Наша Украина-Народная Самооборона"), Юлия Ковалевская ("Партия регионов"), член фракции "Блок Юлии Тимошенко-Батьківщина" Павел Унгурян и Тарас Чорновил (внефракционный).

"Принятие проекта закона будет способствовать повышению эффективности противодействия пропаганды сексуальных извращений в Украине и обеспечит правовые основы привлечения к ответственности лиц, виновных в нарушении законодательства в сфере защиты основ национальной безопасности Украины, общественного порядка и нравственности. Это сделает невозможным социальные конфликты в Украине и будет способствовать реализации стратегии защиты национальной безопасности Украины", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.


Компиляция подготовлена по материалам агентств "Интерфакс-Украина", "Униан" и сайта "RBC.Ua". © LGBT_Grani 2012. Только для некоммерческого распространения на платформе "Живого Журнала". Перепечатка на других ресурсах без письменного согласия автора запрещена.
 
Последнее изменение: Luca, 28.10.2012 0:00

Комментарии7

0 0

Белая рысь
Золотой пользователь
Зарегистрирован: 06.10.2012
Сообщений: 1319
Я так понимаю, что украинская дума должна самораспуститься или заплатить много денег разом, потому что она, как и российская, есть самая большая пропаганда педерастии гомосексуализма.
-- God is real, unless explicitly declared as integer.

0 0

Директор Мира
Золотой пользователь
Зарегистрирован: 06.10.2012
Сообщений: 176
Белая рысь, не путай геев с пидорасами.
Ф тему - http://blogs.computerra.ru/41637
Если коротко, появилась новая толерантная капча. На вопрос типа "Замминистра обороны Албании предложил трахать бить геев палками" три варианта ответа - "так им и надо", "мне пофиг", "бидняжки". Типо зомбировать троллей 25 кадром.
P.S. правильный ответ - третий.
edited: Директор Мира, 08.10.2012 18:13

0 0

Директор Мира
Золотой пользователь
Зарегистрирован: 06.10.2012
Сообщений: 176
Директор Мира- просветите - в чём разница геев и педорасов
Гей - обычный гомосексуал, а пидорас - праааааативный!

0 0

Commander
Новичок
Зарегистрирован: 07.10.2012
Сообщений: 11
"Пропаганда гомосексуализма". Интересно, а кто ведётся на эту пропаганду Да даже если и повёлся, то "один раз не пидарас". Или это быдло "зашкварится" боится

-1 0

Babusha
Модератор
Зарегистрирован: 07.10.2012
Сообщений: 483
А вот когда уже наконец-то запретят пропаганду религии, да так, чтобы было запрещено сообщение своей религии в слух, запрет для телевидения, СМИ, в образовании, на упаковках молока, в книгах, фильмах и так далее. Вот лично меня оскорбляют жирные педофилы-пидарасы в черных рясах с пятикилограмовыми крестами из золота на вонючем потном пузе, которые сбивают женщин и детей на своих шестерках бэшек в пьяном виде.
-- Вера - шедевр воплощения Дьявола.

0 0

Commander
Новичок
Зарегистрирован: 07.10.2012
Сообщений: 11
текст некоторым образом характеризует человека
К сожалению многие люди симпатизируют "понятиям" даже не зная что это такое.

0 0

Commander
Новичок
Зарегистрирован: 07.10.2012
Сообщений: 11
Это - как у меня был знакомый мальчишка, который всенепременнейше знал, что сядет... и его это пёрло...Правильно я понял
Возможно.